Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κρομμύδης, Γεώργιος.

Διατριβή επί της καταστάσεως της ενεστώσης κοινής ημών γλώσσης / του Γ.[Γεωργίου] Κ.[Κρομμύδου] - Εν Μόσχα : Εν τω Κοινότητος Τυπογραφείω, 1808. - 355, [6] σ., [2] αναδιπλ. φύλλα με εικ. : εικ. , 22 εκ.

"Προτροπή ελλογίμων κ' φιλογενών ανδρών, τύποις αυτήν εκδοθήναι, συγκαταθεμένου διο και εξεδόθη ιδία αυτού δαπάνη επί τω διανεμηθήναι δωρεάν τοις ποθούσι της κοινής ημών γλώσσης, όσον οίοντε, την διόρθωσιν". --σ.τ.

ΦΗ, *1808.9


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Russia--Moscow--19th century.
Greek language, Modern--Glossaries, vocabularies, etc.
Greek language, Modern--Etymology.
Koha by