Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Genovesi, Antonio, 1712-1769.

Γενουηνσίου Στοιχεία της Μεταφυσικής εξελληνισθέντα μεν εκ της Λατινίδος φωνής υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως Ιεροδιακόνου έτι όντος, και σχολαρχούντος έν τε Ιωαννίνοις, και εν τη Αθωνιάδι Ακαδημία, και εν Κωνσταντινουπόλει, προς ακρόασιν των παρ΄ αυτώ μαθητιώντων. Τα νυν δε τύποις εκδοθέντα υπό της φιλογενούς Αυταδελφότητος των Κυρίων Ζωσιμάδων Α.[Αναστάσιος] και Ν.[Νικόλαος] και Ζ.[Ζώης] Μ.[Μιχαήλ] επί τω διανεμηθήναι δωρεάν τοις φιλεπιστήμοσιν Ελλήνων Νεανίσκοις. - Εν Βιέννη της Αουστρίας : εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1806. - 223, 1χ.α. σ. , 23 εκ.

Μετάφραση τμημάτων του έργου του Antonio Gennovesi: Disciplinarum Metaphysicorum Elementa.

ΦΗ, *1806.13


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή από τον "Ελληνομνήμονα".


Greek imprints--Publishing--History--Austria--Vienna--19th century.
Metaphysics.
Koha by