Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Επίκτητος, άκμ. 89-118 μ.Χ.

Αρριανού των Επικτήτου διατριβών : βιβλία τέσσαρα / εκδόντος και διορθώσαντος Α[δαμαντίου] Κ[οραή]. - Εν Παρισίοις : Εκ της Τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1827. - 2 Τ. [=Τ.1: ξδ'+232 σ., Τ.2: μ'+[233]-548+1 χ.α.+1 λ.] , 22 εκ. - Παρέργων Ελληνικής Βιβλιοθήκης , Τ. 8-9 .

Το πρώτο και το δεύτερο μέρος αποτελούν αντίστοιχα το όγδοο και το ένατο τόμο των Παρέργων Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Περιέχει ευρετήριο. Ο Τ. 2 προλογίζεται με διάλογο που έχει τίτλο: Διάλογος περί της μελλούσης των Χίων τύχης.

ΓΜ, *1639. ΦΗ, *1827.6 (Τ.1), ΦΗ, *1827.7 (Τ.2)


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή από την "Ανέμη".


Epictetus, fl. 89-118 A.D. Dissertations.


Greek imprints--Publishing--History--France--Paris--19th century.
Koha by